ALGEMENE VOORWAARDEN

HVE holding bedrijfshulpverlening en adviesbureau

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1 Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

•  1.1 Opdrachtnemer: HVE Holding bedrijfshulpverlening en adviesbureau hierna noemende HVE

•  1.2 Opdrachtgever = Persoon, instelling, vereniging of bedrijf, welke HVE de opdracht geeft om voor haar een opleiding te verzorgen, een product te leveren of een dienst uit te voeren.

•  1.3 Opleiding = Eén of meerdere opleidingen/herhaling of ontruimingsoefening uit het aanbod van HVE.

•  1.4 Dienst = Alle overige schriftelijk vastgelegde vormen van betaalde werkzaamheden door HVE voor een opdrachtgever.

•  1.5 Product = Een product dat geleverd wordt door HVE.

•  1.6 Opdracht = Een opleiding,herhaling, ontruiming, dienst of product.

Bij iedere opdracht gaat HVE ervan uit dat de opdrachtgever op de hoogte is van deze algemene voorwaarden en de inhoud daarvan accepteert.

2 Geldigheid en duur

•  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle opdrachten en alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtnemer, en haar wederpartij, verder te noemen als opdrachtgever, tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden.

•  2.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

•  2.3 Op deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.

•  2.4 Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhevige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de inhoud van deze voorwaarden op later met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

•  2.5 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend voor de aanvrager. Opdrachtnemer blijft gebonden aan haar offerte gedurende de in artikel 2.6 vermelde periode en wordt binnen deze periode definitief gebonden door de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever.

•  2.6 Alle offertes hebben, tenzij anders uit de offerte blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.

•  2.7 Overeenkomsten zijn bindend na schriftelijke bevestiging van een opdracht.

•  2.8 De opdrachtgever heeft tot acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de gelegenheid om opdrachtnemer te attenderen op vermeende onjuistheden; daarna wordt de bevestiging geacht correct te zijn.

•  2.9 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, indien dit schriftelijk tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is overeengekomen.

•  2.10 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van een opdracht op te schorten of geheel of gedeeltelijk te annuleren als de opdrachtgever in gebreke blijft.

3 Tarieven en prijzen bij opleidingen

Tenzij in de offerte anders vermeld geldt voor de prijzen en tarieven:

•  3.1 Tarieven en prijzen zijn Exclusief BTW.

•  3.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor aanvang van de cursus een wijziging in de prijs van materiaal en of lesgelden optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien deze zich voordoet binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst.

•  3.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst, het aantal cursisten wordt vergroot, zal er een aanvullende overeenkomst worden opgesteld.

•  3.4 Indien het aantal cursisten van de opleiding worden teruggetrokken na het sluiten van de overeenkomst, geldt artikel 6 Annulering van opdrachten.

•  3.5 Reserveringen van data, voor te leveren activiteiten, worden maximaal 5(vijf) werkdagen aangehouden. Indien na de 5(vijf) werkdagen de reservering niet is ingetrokken worden de data als vastgelegd beschouwd en wordt artikel 6 Annulering van opdrachten van kracht.

•  3.6 Indien door zorg van opdrachtnemer een geschikte cursusruimte moet worden geregeld, dan zullen de kosten voor de huur hiervan bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Rekening houdend met de minimale eisen van opdrachtnemer aan een geschikte ruimte én de wensen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer zich in een dergelijk geval inspannen om de kosten zo laag mogelijk te houden.

•  3.7 De wettelijke bepalingen betreffende de arbeid en rusttijden blijven te allen tijde van kracht.

4 Tarieven en prijzen bij overige diensten en producten

Tenzij in de offerte anders vermeld geldt voor de prijzen en tarieven:

•  4.1 Tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.

•  4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor aanvang van de te leveren dienst, een wijziging in de prijs van materiaal, loonkosten of reiskosten optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze wijziging zich voordoet binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst.

•  4.3 Indien er na het sluiten van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de eerder overeengekomen werkzaamheden, zal er een aanvullende overeenkomst worden opgesteld.

•  4.4 Indien de overeenkomst door de opdrachtgever voortijdig wordt geannuleerd, geldt artikel 6 Annulering van opdrachten.

•  4.5 De wettelijke bepalingen betreffende de arbeid en rusttijden blijven te allen tijde van kracht.

5 Acceptatie en uitvoering van een opdracht

•  5.1 Een opdracht wordt geplaatst door middel van ondertekening en retourzending van het door Opdrachtnemer aangeboden formulier of door middel van een schriftelijke opdracht door de opdrachtgever.

•  5.2 Wijzigingen in "plaats van opleiding" of "tijdstip van aanvang" kunnen in onderling overleg plaatsvinden.

•  5.3 Opdrachtnemer is gehouden de haar gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals een goed opdrachtnemer betaamt.

•  5.4 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer heeft de plicht de opdrachtgever van tevoren over de wijze van uitvoering in te lichten.

•  5.5 Opdrachtnemer mag onderdelen van de opdracht uitbesteden aan derden. Opdrachtgever moet hiervan op de hoogte gesteld worden. Opdrachtnemer blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de geleverde diensten.

•  5.6 De duur van de opleiding wordt vastgelegd in dagdelen en/of in hele uren en is afhankelijk van de gekozen cursus en eventuele extra modulen.

•  5.7 Wanneer de opdrachtgever, naar beoordeling van de opdrachtnemer, niet de beschikking heeft over een geschikte cursusruimte, zal in overleg een andere locatie worden bepaald.

•  5.8 Indien tijdens de cursus de instructeur, na overeenstemming met de deelnemers, besluit om meer uren aan de cursus te besteden dan van te voren schriftelijk overeengekomen, zijn de extra kosten voor die uren voor rekening van opdrachtnemer.

•  5.9 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van minimaal koffie en thee voor de deelnemers tijdens de cursus.

6 Annulering van opdrachten

•  6.1 Opdrachten kunnen tot 4 (vier) weken voor de eerste uitvoeringsdatum worden geannuleerd. Buiten de aanbetaling zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

•  6.2 Bij annulering van 4 (vier) tot 2 (twee) weken voor de eerste uitvoeringsdatum, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

•  6.3 Bij annulering van een opdracht tussen 2 (twee) weken en 48 (achtenveertig) uur voor de eerste uitvoeringsdatum, wordt 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

•  6.4 In de situaties genoemd onder artikel 6.2 en 6.3 en waar de opdrachtgever reeds aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, zal opdrachtnemer binnen 7 (zeven) werkdagen, na aftrek van de verschuldigde annuleringskosten conform artikel 6.2 of 6.3, zorg dragen voor terugbetaling van het restbedrag.

•  6.5 Wanneer een opdracht binnen 48 (achtenveertig) uur voor de eerste uitvoeringsdatum wordt afgelast, wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht en vindt er geen terugbetaling plaats van de aanname som. Bij overmacht dient de opdrachtgever de directie van opdrachtnemer onmiddellijk in kennis stellen.

•  6.6 Bij voortijdige beëindiging van of het niet na kunnen komen van de gesloten overeenkomst door de opdrachtgever door aantoonbare overmacht, wordt gekeken naar mogelijkheden tot het eventueel nakomen op een ander tijdstip. Dit zal in goed overleg samen worden besloten en zonodig schriftelijk worden bevestigd.

•  6.7 Bij een verplaatsing van de cursusdata door overmacht 2 (twee) werkdagen voorafgaande aan de eerste cursusdag, is de opdrachtgever 25% van de overeengekomen kostprijs én de eventuele kosten voor een externe trainer verschuldigd.

•  6.8 Met uitzondering van bijzondere omstandigheden is annulering tijdens de uitvoering van een opdracht niet meer mogelijk.

•  6.9 Bijzondere omstandigheden dient de opdrachtgever schriftelijk bekend te maken. De beslissing blijft in handen van opdrachtnemer. Verrekening kan plaats vinden naar evenredigheid van het aantal nog niet gevolgde lessen. Voor maximaal 75% van het totale cursusbedrag kan verrekening plaatsvinden. Er vindt geen verrekening plaats over verstrekte instructie materiaal en onkosten.

•  6.10 Bij wegvallen van een docent door overmacht, stelt opdrachtnemer alles in het werk om zo snel mogelijk een vervanger te vinden.

•  6.11 Betreffende punt 6.10 zal in overleg met de opdrachtgever nieuwe lesdata worden vastgesteld, dan wel terugbetaling van het cursusbedrag plaatsvinden.

7 Eigendom

•  7.1 De opdrachtgever erkent het auteursrecht van de ter beschikking gestelde programmatuur, cursusmateriaal en handboeken.

•  7.2 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de door hem aan de opdrachtgever geleverde (cursus)materialen zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

•  7.3 De opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat het reeds verstrekte cursusmateriaal ter beschikking blijft, totdat de uit de overeenkomst voortvloeiende kosten zijn betaald.

8 Facturering en betaling

•  8.1 Bij opdrachten voor opleidingen en diensten zijn de vaste kosten en 25% van de opleidingssom als aanbetaling verschuldigd. De eindafrekening vind plaats direct na de uitvoering van de opdracht of dienst. Langlopende opdrachten zullen in termijnen worden doorbelast.

•  8.2 Bij aanschaf van producten vindt facturering plaats voorafgaande de levering van het product.

•  8.3 Betaling dient, tenzij schriftelijk in de overeenkomst anders overeengekomen, te gebeuren binnen 14 dagen na de factuurdatum.

•  8.4 Betaling kan alleen plaatsvinden op een door opdrachtnemer kenbaar gemaakt bankrekening.

•  8.5 Bij het niet betalen of een niet tijdige of onvolledig betaling wordt per maand (gerekend vanaf de vervaldatum) rente ter hoogte van het op het moment van ingebrekestelling geldende wettelijke rente in rekening gebracht. Dit bedrag wordt eenmalig vermeerderd met een bedrag van € 50 (vijftig euro) administratiekosten.

•  8.6 Alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten, die moeten worden gemaakt voor invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 200,-.

9 Ontbinding van de overeenkomst

•  9.1 Indien de opdrachtgever en opdrachtnemer samen tot de conclusie komen dat voortijdige beëindiging van een opdracht wenselijk is dient de opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

•  9.2 Bij het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen van de in rekening gebrachte kosten, is de opdrachtgever in gebreke en wordt het gefactureerde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar. Indien de opdrachtgever aan deze eis binnen 14 (veertien) dagen geen gehoor geeft komen alle verdere leveringsverplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst voor opdrachtnemer te vervallen.

10 Geschillen

•  10.1 In geval van klachten en geschillen met betrekking tot de uitvoering van een opdracht en/of een factuur, dient de opdrachtgever zich binnen 14 (veertien) dagen na uitvoering van de opdrachtgever en/of factuurdatum schriftelijk te wenden tot Opdrachtnemer.

•  10.2 Een klacht of geschil schort de betalingsverplichting niet op.

•  10.3 Indien na beoordeling de klacht van de opdrachtgever gegrond blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer zich inspannen om in overleg met de opdrachtgever tot een voor beide partijen bevredigende oplossing van het geschil te komen. De reactietijd voor Opdrachtnemer is maximaal 4 (vier) weken, ingaand op de datum van ontvangst van de schriftelijke klacht.

•  10.4 Indien een bevredigende oplossing niet kan worden bereikt, kan een geschil voorgelegd worden ter beoordeling van de rechter die hiertoe naar Nederlands recht absoluut en relatief bevoegd is.

•  10.5 Op alle klachten en geschillen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

•  10.6 Ongeacht het vorenstaande kunnen partijen in gemeen overleg geschillen voorleggen aan een of meer deskundigen, teneinde een voor beide partijen bevredigende uitspraak te verkrijgen. De kosten van deze arbitrage worden gedragen door de in het ongelijk gesteld partij, waarbij, als daartoe aanleiding bestaat, compensatie mogelijk is.

11 Aansprakelijkheid

•  11.1 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, bedrijfsstagnatie en gevolgschade in welke vorm dan ook, indien deze schade niet direct is veroorzaakt door personen, die in opdracht van opdrachtnemer handelden.

•  11.2 Een eventueel door opdrachtnemer te betalen schade zal niet hoger zijn dan de reparatiekosten of, indien noodzakelijk, vervanging door een product van gelijke kwaliteit en gelijke prijsklasse. Bij gevolgschade zal het uit te keren schadebedrag nooit de contractwaarde van de onderhevige opdracht te boven gaan.

•  11.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om alle werkzaamheden, voortvloeiend uit enige schade die, in het kader van de opdrachtuitvoering, bij de opdrachtgever zijn ontstaan, voor eigen rekening uit te laten voeren.

•  11.4 Opdrachtgever draagt risico van schade of letsel aan medewerkers of bezittingen van opdrachtnemer ontstaan tijdens verblijf in verband met uitvoering van de werkzaamheden op de terreinen van de opdrachtgever, tenzij grove schuld van opdrachtnemer aangetoond kan worden. Opdrachtgever draagt zorg dat deze risico`s zijn gedekt.

•  11.5 Iedere opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en door opdrachtnemer ingeschakelde personen, tegen alle aansprakelijkheid van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de werkzaamheden van opdrachtnemer voor de opdrachtgever.

•  11.6 Artikel 11.5 lijdt uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer of wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van een door opdrachtnemer ingeschakelde persoon. In dit laatste geval is niet opdrachtnemer maar betreffend persoon aansprakelijk.

•  11.7 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is per schadegeval beperkt tot het bedrag van de contractwaarde van de onderhevige opdracht. .

12 Gegevens opdrachtgever / privacy

•  12.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van opdrachtnemer.

•  12.2 Opdrachtnemer verbindt zich alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en de resultaten daarvan na verwerking zonder schriftelijke toestemming niet anders te zullen gebruiken dan tot het doel waarvoor het werd verkregen en geheim te houden tegenover een ieder die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken is.

•  12.3 De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat een logo en verwijzing naar de opdrachtgever wordt gemaakt op de website van opdrachtnemer, in het kader van een referentie lijst. Indien de opdrachtgever dit niet wenst dient deze dat uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te maken.

Datum : 04-02-2011